<

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น
1. ที่ตั้งขนาดและอาณาเขตติดต่อเทศบาลตำบลเขางูมีพื้นที่ทั้งหมด 8 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากเขตอำเภอเมืองราชบุรี 8 กิโลเมตรและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพลับพลา
ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่บ้านรางไม้แดง หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่บ้านทุ่งปอ หมู่ที่ 5 ตำบลเจดีย์หัก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้านทุ่งปอหมู่ที่ 7 (ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ 2) ตำบลเกาะพลับพลา


2. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลเขางูเป็นที่ราบลุ่ม บริเวณฝั่งตะวันตกของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขางู ส่วนด้านฝั่งตะวันออกเป็นแม่น้ำมีลำห้วยตะแคงไหลผ่านตลอดบนของพื้นที่ จึงมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สภาพภูมิอากาศ ของเทศบาลตำบลเขางูอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและพายุโซนร้อนที่พัดจากทะเลจีนใต้ส่งผลให้พื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขางู มีฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายน
3. การปกครองแลพการปกครอง

การปกครอง เทศบาลตำบลเขางู มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน คือ
1. ตำบลเกาะพลับพลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 1-5,13,14
2. ตำบลเจดีย์หัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 5,6 บางส่วน
ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 8,697 คน แยกเป็น ชาย 4,295 คน
หญิง 4,402 คน จำนวนครัวเรือน 1,084 ครัวเรือน
4. โครงสร้างของเทศบาล
ส่วนการบริหารโครงสร้างการบริหารของเทศบาลตำบลเขางู มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่ง
ได้ คราวละ 4 ปี โดยแบ่งโครงสร้าง 2 ส่วน คือ สภาเทศบาล และ คณะเทศมนตรี
ส่วนราชการเทศบาลตำบลเขางู เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลางได้กำหนดส่วนราชการไว้ 5 ส่วน ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองศึกษา
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองช่าง
มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ดังนี้

- พนักงานเทศบาล จำนวน 18 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 13 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...