<

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ก่อสร้างและซ่อมแซมสาธารณูปการด้านถนนและทางเท้า
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณูปโภคและไฟฟ้า
4. ก่อสร้างและซ่อมแซมสาธารณูปการด้านระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
5. พัฒนาการใช้ที่ดิน
6. บริการด้านประปา
7. พัฒนาระบบการจราจร
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2. ป้องกันการระบาดของยาเสพติดให้โทษ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
1. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
2. ส่งเสริมการกีฬา
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข
7.1 ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล
2. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
3. ปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของเทศบาล
4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. กิจการพาณิชย์
ความหมายของตราประจำเทศบาล
เขตที่ตั้งเทศบาลตำบลเขางู มีภูเขาตั้งอยู่เทือกหนึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “เขางู” และเทือกเขานี้มีถ้ำอยู่หลายถ้ำ เช่น ถ้ำฤาษี ถ้ำฝาโถ เป็นต้น เฉพาะถ้ำฤาษีนี้มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และสลักติดอยู่กับหินฝาผนังในถ้ำมาเป็นเวลานานประมาณ 1,000 ปีเศษ ทุกปีในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 พุทธศาสนิกชนในท้องที่เทศบาลและโดยทั่วไปได้ไปนมัสการ พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางูนั้นเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่ง จึงขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของทางราชการ และทางเทศบาลตำบลเขางู ได้เข้าดำเนินการจัดการนมัสการถ้ำฤาษีเขางูโดยตลอดปัจจุบันได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่ จังหวัดราชบุรี เป็นผุ้ดำเนินการจัดงาน
จึงถือได้ว่าเขางู และพระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางูนี้ มีความหมายอันเหมาะสมที่จะใช้เป็นดวงตราและเครื่องหมายของเทศบาลได้ดี
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น
1. ที่ตั้งขนาดและอาณาเขตติดต่อเทศบาลตำบลเขางูมีพื้นที่ทั้งหมด 8 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากเขตอำเภอเมืองราชบุรี 8 กิโลเมตรและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพลับพลา
ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่บ้านรางไม้แดง หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่บ้านทุ่งปอ หมู่ที่ 5 ตำบลเจดีย์หัก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้านทุ่งปอหมู่ที่ 7 (ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ 2) ตำบลเกาะพลับพลา


2. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลเขางูเป็นที่ราบลุ่ม บริเวณฝั่งตะวันตกของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขางู ส่วนด้านฝั่งตะวันออกเป็นแม่น้ำมีลำห้วยตะแคงไหลผ่านตลอดบนของพื้นที่ จึงมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สภาพภูมิอากาศ ของเทศบาลตำบลเขางูอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและพายุโซนร้อนที่พัดจากทะเลจีนใต้ส่งผลให้พื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขางู มีฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายน
3. การปกครองแลพการปกครอง

การปกครอง เทศบาลตำบลเขางู มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน คือ
1. ตำบลเกาะพลับพลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 1-5,13,14
2. ตำบลเจดีย์หัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 5,6 บางส่วน
ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 8,697 คน แยกเป็น ชาย 4,295 คน
หญิง 4,402 คน จำนวนครัวเรือน 1,084 ครัวเรือน
4. โครงสร้างของเทศบาล
ส่วนการบริหารโครงสร้างการบริหารของเทศบาลตำบลเขางู มีสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่ง
ได้ คราวละ 4 ปี โดยแบ่งโครงสร้าง 2 ส่วน คือ สภาเทศบาล และ คณะเทศมนตรี
ส่วนราชการเทศบาลตำบลเขางู เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลางได้กำหนดส่วนราชการไว้ 5 ส่วน ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองศึกษา
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองช่าง
มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ดังนี้

- พนักงานเทศบาล จำนวน 18 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 13 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 คน

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คณะผู้บริหาร
1. นายก เทศบาลตำบลเขางู
2. รองนายก .............
3. เลขานายก .............
ชื่อและสถานที่ตั้งหน่วยงาน
หน่วยงาน................ตั้งอยู่ที่.............ตำบล........
...................อำเภอ.....................จังหวัด........
..............
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...