<

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4 ความคิดเห็น:

ต้อม น่ะคับผม กล่าวว่า...

3/11/51 .ส่งเอกสาร ตรวจแฟ้มบัญชี
4/11/51 .พิมพ์งาน ส่งเอกสาร
5/11/51 .ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน
6/11/51 .วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
7/11/51 .ส่งแฟ้มหนังสือไปสำนักปลัด ถ่าย เอกสาร
10/11/51 .วิเคราะห์งานวิจัย ส่งเอกสาร
11/11/51 .พิมพ์งาน ส่งเอกสาร
12/11/51 .ไปเทศบาลเครื่อนที่ ถ่ายเอกสาร
13/11/51 .เช็คแฟ้มบันทึกรายวัน วิเคราะห์เอกสาร
14/11/51 .พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร ส่งเอกสาร
17/11/51 .เช็คหนังสือ ส่งหนังสือไปสำนักปลัด วิเคราะห์งานอเกสาร
18/11/51 .พิมพ์งาน ส่งเอกสาร
19/11/51 .ส่งแฟ้มหนังสือไปสำนักปลัด ถ่ายเอกสาร
20/11/51 .ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน
21/11/51 .ส่งเอกสาร พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร
24/11/51 .วิเคราะห์ข้อมูล เช็คแฟ้มประวัติ
25/11/51 .งานเอกสาร ส่งแฟ้มบันทึกไปยังสำนักปลัด ถ่ายเอกสาร
26/11/51 .พิมพ์งาน ตรวจแฟ้ม
27/11/51 .บันทึกหนังสือรายวัน พิมพ์งาน ส่งเอกสาร
28/11/51 .วิเคราะห์งานเอกสาร ส่งเอกสาร การให้บริการประชาชน

ต้อม น่ะคับผม กล่าวว่า...

บันทึกการปกิบัติงาน เดือน ธันวาคม
1/12/51 .งานถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน
2/12/51 .วิเคราะห์ข้อมูลในคอม ส่งเอกสารไปยังสำนักปลัด การให้การบริการประชาชน
3/12/51 .พิมพ์งาน การให้การบริการประขาชน
4/12/51 .ตรวจเอกสาร ถ่ายเอกสาร การบริการประชาชน
8/12/51 .ถ่ายเอกสาร ส่งเอกสารไปยังสำนักปลัด ส่งแฟ้มข้อมูล ส่งหนังสือตรวจสอบ การบริการประชาชน
9/12/51 .หแฟ้มข้อมูลเพื่อตรวจสอบ จัดเรียงแฟ้ม พิมพ์งาน การบริการประชาชน
11/12/51 .ถ่ายเอกสาร ส่งหนังสือไปยังสำนักปลัด
การบริการประชาชน
12/12/51 .การบริการประชาชนในเบี้ยยังชีพและถุงยังชีพและการบริการในด้านต่าง
15/12/51 .ตรอกบัตรคิว ถ่ายเอกสาร ส่งแฟ้มข้อมูลไปยังสำนักปลัด การบริการประชาชน
16/12/51 .การบริการประชาชน ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน จัดเรียงแฟ้มข้อมูล
17/12/51 .แก้ไขข้อมูลในคอม ส่งเอกสารไปยังสำนักปลัด พิมพ์งาน งานถ่ยเอกสาร การบริการประชาชน
18/12/51 .การบริการประชาชน ส่งเอกสารไปยังสำนักปลัด ถ่ายเอกสาร ตรอกบัตรคนไข้
19/12/51 .หาแฟ้มคนไข้ การบริการประชาชน กแขงานในแฟ้มต่างๆ
22/12/51 .พิมพ์งานในเอ็กเซลล์ ส่งเอกสารทางราชการ การบริการประชาชน
23/12/51 .การบริการประชาชน ถ่ายเอกสาร ส่งหนังสือไปยังสำนักปลัด ตรอกประวัติคนไข้
24/12/51 .ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสาร การบริการประชาชน พิมพ์งานในเอ็กเซลล์
25/12/51 .การให้การบริการประชาชน หาแฟ้มคนไข้ ถ่ายเอกสาร ส่งเอกสาร ตรอกบัตรคนไข้
จัดเรียงแฟ้ม
26/12/51 .การบริการประชาชน ส่งเอกสารไปยังสำนักปลัด พิมพ์งาน
29/12/51 .การบริการประชาชน ตรอกบัตรคิว การให้การบริการด้านสาธารณสุข ถ่ายเอกสาร
30/12/51 .การบริการประชาชน ส่งหนังสือไปยังสำนักปลัด ถ่ายเอกส่ารพิมพ์งานในเอกเซลล์

ต้อม น่ะคับผม กล่าวว่า...

บันทึกการปฏิบัติงานเดือน มกราคม
5/1/52 .การบริการประชาชน ส่งเอกสารไปยังสำนักปลัด
6/1/52 .กาบริการประชาชน หาข้อมูลในคอม
จัดเรียงแฟ้มงาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
7/1/52 .การบริการประชาชนในหลายๆด้าน
8/1/52 .การบริการประชาชนในทกุๆด้าน แก้ไขข้อมูลในเอ็กเซลล์ถ่ายเอกสาร
9/1/52 .การบริการประชาชน วิเคราะห์ข้อมูล
12/1/52 .การบริการประชาชนในหลายๆด้าน ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสาร
13/1/52 .การบริการประชาชน จัดหานโบบายยพิเศษ พิมพ์งาน
14/1/52 .การบริการประชาชน บันทึกหน้งรายวัน
พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร
15/1/52 .การบริการประชาชนในหลายๆ ด้าน แก้ไขข้อมูลในคอม
16/1/52 .การบริการประชาชนในหลายๆด้าน
ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสาร
19/1/52 .การบริการประชาชน วิเคราะห์ด้านเอกสาร เช็คแฟ้มประวัติ
20/1/52 .การบริการประชาชน ส่งแฟ้มหนังสือไปยังสำนักปลัด วิเคราะห์งานวิจัย พิมพ์งาน
21/1/52 .การบริการประชาชนในทุกๆด้าน วิเคราะห์งานด้านเอกสาร ถ่ายเอกสาร
22/1/52 .การบริการประชาชนในหลายๆด้าน พิมพ์งานด้านงานวิจัยด้านสาธารณสุข
23/1/52 .การบริการประชาชนในหลายๆด้าน ส่งเอกสารไปยังกองช่าง และ สำนักปลัด ถ่ายเอกสาร
26/1/52 .การบริการประชาชนในหลายๆด้าน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เทศบายเคลื่อนที่
27/1/52 .การบริการประชาชนในหลายๆด้าน พิมพ์งาน ส่งเอกไปกองช่าง ลงพื้นที่
28/1/52 .การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ถ่ายเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลในเอกเซลล์
29/1/52 .การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ตรวจแฟ้มงานประชาชน ส่งเอกสารทั่วไป ถ่ายสาร
30/1/52 .การบริการประชาชนในหลายๆด้าน วิเคราะห์งานด้านเอกสาร

ต้อม น่ะคับผม กล่าวว่า...

บันทึกการปฏิบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์
2/2/52 .การบริการประชาชนในหลายด้าน เช็คแฟ้มงานด้านการบริการ ตรวจสอบแบบบันทึกรายเดือน
3/2/52 .การบริการประชาชนในด้านต่างๆ จัดเรียงแฟ้มงาน ส่งเอกสารไปยังกองช่าง
4/2/52 .การบริการประชาชนในหลายด้านๆ ส่งเอกสารไปยังสำนักปลัด ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน
5/2/52 .การบริการประชาชนในด้านต่างๆ พิมพ์ใอกเซลล์ ถ่ายสาร ส่งเอกสารไปกองศึกษา
6/2/52 .การบริการประชาชนในหลายๆด้าน เคลียรงานในคอม ส่งเอกสารไปทุกๆกอง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...