<

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ก่อสร้างและซ่อมแซมสาธารณูปการด้านถนนและทางเท้า
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการสาธารณูปโภคและไฟฟ้า
4. ก่อสร้างและซ่อมแซมสาธารณูปการด้านระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
5. พัฒนาการใช้ที่ดิน
6. บริการด้านประปา
7. พัฒนาระบบการจราจร
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2. ป้องกันการระบาดของยาเสพติดให้โทษ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
1. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
2. ส่งเสริมการกีฬา
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข
7.1 ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล
2. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
3. ปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของเทศบาล
4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. กิจการพาณิชย์

ไม่มีความคิดเห็น:

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...